ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 My Precious Ink:
Gevestigd te Arendonk (BE) , Berendonk 77 .
Gekeurd door GGD Nijmegen.
Zie ook: http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/

ondernemingsnummer : 0783.219.669

https://www.mypreciousink.nl
https://www.mypreciousink.com

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan My Precious Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage op het lichaam, als ook degene die door My Precious Ink wordt behandeld of aan wie My Precious Ink diensten levert.

1.3 Overeenkomst:
Elke overeenkomst tussen My Precious Ink en de opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.4 Betaling reservering:
Bij het reserveren van een dag met als doel het plaatsen van een tatoeage bent u een aanbetaling verplicht van € 100 euro. Deze aanbetaling dient u over te maken op het rekeningnummer:

Remmington’s Ranch VOF , tav My Precious Ink , Rekeningnummer : BE63143119019408

Met de datum van de afspraak en dient 48 uur na reservering van de afspraak betaald te zijn. De aanbetaling wordt tijdens uw afspraak voor het plaatsen van de tatoeage direct in mindering gebracht op de overeen gekomen prijs.

1.5 Annuleren binnen 48 uur:
Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van uw afspraak, betalen we de aanbetaling niet terug.
U kunt tot 48 uur voor uw afspraak annuleren, we plannen of samen een andere afspraak in.

1.6 Bijwerken van de tatoeage:
Bijwerken van een tatoeage kan pas na 8 weken in verband met genezing. Klanten hebben tot 3 maanden na het zetten van de tatoeage de tijd om een afspraak te maken, waarbij ze kosteloos de tatoeage kunnen laten bijwerken. Mocht de klant niet op komen dagen op de afspraak of 48 uur van tevoren annuleren, dan vervalt het gratis bijwerken.

1.7 Betaling dient altijd meteen na het zetten van de tattoo in het atelier volledig te worden voldaan.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen My Precious Ink en de opdrachtgever, waarbij My Precious Ink als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van My Precious Ink worden afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met My Precious Ink aan gaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door My Precious Ink gehanteerde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan My Precious Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan My Precious Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de opdrachtgever bekend dat de door of namens aangebrachte tatoeage nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze verwijderd kunnen worden. Alle opdrachtgevers worden in de gelegenheid gesteld om de risico’s en nazorg instructies schriftelijk te ontvangen in het atelier. Deze zijn tevens na te lezen op de website.

3.3 Door opdracht te geven aan My Precious Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van My Precious Ink of derden in gevaar kan brengen.

3.4 De opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door My Precious Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 My Precious Ink brengt bij personen onder de 18 jaar geen tatoeages aan, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 My Precious Ink  behoud het recht om van de opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs te vragen. In het kader van onze dienstverlening legt My Precious Ink gegevens vast. My Precious Ink gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft My Precious Ink het recht de opdracht te weigeren. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een medische noodzaak is (GGD) en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving.

3.7 Tatoeages die teksten en of cijfers bevatten dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

3.8 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden niet geholpen.

Als er bij de afspraak blijkt dat er sprake is van gebruik, vervalt de afspraak en dient u de kosten voor het gereserveerde dagdeel te vergoeden.

3.9 Slikt u medicatie? Neem contact op met uw behandelende arts en vraag na of dit enige invloed heeft op de tattoo, dit geld zeker ook voor antibiotica, komt u toch voor de afspraak ondanks dat u medicatie slikt waardoor u niet getatoeëerd kunt worden dient u de kosten voor het gereserveerde dagdeel te vergoeden.

3.10 My Precious Ink zet geen tattoos op geslachtsdelen en ik zet geen racistische leuzen en/of tekens.

3.11 My Precious Ink houd ten alle tijden het recht om haar klanten te weigeren.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan My Precious Ink erkent de opdrachtgever dat My Precious Ink een inspanning verbintenis heeft. My Precious Ink zal zich ten alle tijde maximaal inzetten om het beoogde resultaat te bereiken. My Precious Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. My Precious Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor direct of indirect schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade door opzet of grove schuld te wijten is aan My Precious Ink.

4.2 Voor het geval My Precious Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat My Precious Ink voor de betreffende levering van diensten aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede My Precious Ink terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 My Precious Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 My Precious Ink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijke van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. GARANTIE

5.1 My Precious Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit tatoeage kleurstoffen.

5.2 Het verzorgen van de tattoo is je eigen verantwoording en de richtlijnen voor de verzorging krijg je van mij mee.

5.3 Als u medicatie slikt vervalt de garantie op bijwerking aangezien deze invloed kunnen hebben op de genezing.

ARTIKEL 6. TATOEAGE

6.1 My Precious Ink behoud het recht om de tatoeage van de opdrachtgever te fotograferen en te gebruiken voor onder andere reclame doeleinden. Bij deze vorm van reclame zijn nimmer persoonsgegevens vermeld.

6.2 Het is verboden om foto’s te maken van al het eigen werk van My Precious Ink wat tentoon wordt gesteld in het atelier en/of in de portfoliomappen. Het eigen werk van My Precious Ink is uniek en alleen voor eigen gebruik.

6.3 Alle ontwerp gemaakt door My Precious Ink blijven ten alle tijden eigendom van My Precious Ink en mogen op geen enkele wijze gebruikt of gekopieerd worden.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.