Datum 24-04-2018

 

My Precious Ink, gevestigd aan Leurke 4 Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mypreciousink.nl Leurke 4 Boekel 0638515312
Amanda Remmington is de Functionaris Gegevensbescherming van My Precious Ink Zij is te bereiken via amanda@mypreciousink.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
My Precious Ink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam met als doel administratie
– Geboortedatum met als doel GGD toestemming formulier
– Adresgegevens met als doel GGD toestemming formulier
– Telefoonnummer met als doel communicatie klant
– E-mailadres met als doel communicatie klant
– Bankrekeningnummer ontvangen aanbetaling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

My Precious Ink verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid De GGD eist dat ik deze gegevens archiveer, deze kunnen uitsluitend op verzoek ingezien worden door de GGD.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
My Precious Ink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– My Precious Ink verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de GGD. 


Geautomatiseerde besluitvorming:
My Precious Ink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
My Precious Ink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens      > 5 jaar > Het bewaartermijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst bevestigd is.

De volgende grondslagen zijn van toepassing op de verwerking van de boven genoemde persoons gegevens.

Overeenkomst: Bij het definitief vastleggen van een afspraak en het voldoen van een aanbetaling spreek My Precious Ink van een wettelijke overeenkomst.
Wettelijke verplichting: De verwering is noodzakelijk voor de boekhouding en de wettelijke verplichtingen van de GGD.
Gerechtvaardigd belang: De accountant kan de persoonsgegevens inzien ter verwerking van de boekhouding.


Delen van persoonsgegevens met derden:
My Precious Ink verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. My Precious Ink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De accountant verwerkt de boekhouding, de GGD kan op aanvraag gegevens inzien.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
My Precious Ink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door My Precious Ink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar amanda@mypreciousink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

My Precious Ink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
My Precious Ink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via amanda@mypreciousink.nl

 

Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Connect Your Hosting en of eigen beveiligde computer. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De Documenten die fysiek geschreven worden zoals voor de boekhouding en de GGD worden bewaard in beveiligde ruimte op leuke 4 te Boekel.